Parish Carol Service – Sunday 17th December at 6pm

Published on November 3, 2023

Parish Carol Service
In Clane Church on
Sunday 17th December at 6pm
featuring our Parish Choirs.